برنامه سینماهای اصفهان

banner3

 

 

 

 

 زمان شروع سانس‌های سینماهای اصفهان تا اطلاع ثانوی

سینما

سالن

فلیم سینمایی

ساعت شروع نمایش فیلم

قدس

1

سلام بمبئی

11

13

15

17

19

21

---

2

آس و پاس

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:45

---

سپاهان

1

آس و پاس

11

13

15

17

19

21

---

2

جنجال در عروسی

10:30

12:30

14:30

16:30

---

20:30

---

3

یتیم خانه ایران

 ---

---

---

---

18:30

--- 

---

ساحل

1

سلام بمبئی

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

---

خانواده

1

 

         

 

2

 

         

 

فلسطین

 

-

گیتا

10:30

12:30

14:30

16:30

18:30

20:30

---

فرهنگیان

1

یتیم خانه ایران

18

2

آس و پاس

20

3

---

---

--- --- --- --- --- ---

فرهنگ فولاد شهر

1

آس و پاس

---

---

---

---

---

---

---

2

سلام بمبئی

---

---

---

---

---

---

---

 یاسمن شاهین شهر

1

سلام بمبئی

---

---

---

---

---

---

---

 

 

یتیم خانه ایران

 

 

 

 

 

 

 

بهمن کاشان

1

سلام بمبئی

---

---

---

---

---

---

---

2

یتیم خانه ایران

---

---

---

---

---

---

---

3

لاک قرمز

---

---

---

---

---

---

---

 

 

سینما

آدرس

تلفن

سینما قدس اصفهان

اصفهان خیابان مطهری

031-32330020

سینما ساحل اصفهان

اصفهان میدان انقلاب

031-32226188

سینما سپاهان اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی کوچه سپاهان

031-32206260

سینما خانواده اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی

031-32226955

سینما فلسطین اصفهان

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی

031-32222445

سینما فرهنگیان اصفهان

اصفهان خیابان حافظ ابتدای شکرشکن

031-32227272

سینما یاسمن شاهین شهر

شاهین شهر - فلکه شهرداری

031-45220407

 سینما فرهنگ فولاد شهر

 فولاد شهر - بلوار جمهوری

031-52629624

سینما کاشان

 کاشان - میدان پازده خرداد

031-54442711

سینما بهار شهر گز

گز - بلوار معلم 031-45721977

سینما لاله نجف آباد

نجف آباد خیابان امام خمینی 031-42746650
بارگذاری...
بارگذاری...